لکه های قهوه ای پوست

لک های قهوه ای پوست

لکه های قهوه ای پوست یکی از علت های به وجود آمدن لکه هایی قهوه ای پوست، وجود یک سری قارچ هایی به نام مالاسز یا فورفور می باشد که یک بیماری به نام پیترزیاس ورسیکالر یا بیماری قارچی چند رنگی پوست ایجاد می کند، یعنی در برخی افراد این قارچ ها می توانند در […]